Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony zspig.zakliczyn.pl

Wstęp:

Szkoła Podstawowa w Zakliczynie, zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej Urzędu Miejskiego w Zakliczynie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony http://www.zspig.zakliczyn.pl/

Dane teleadresowe jednostki:

Adres korespondencyjny: ul. Jacka Malczewskiego 56, 32-840 Zakliczyn

Telefon: +48 146653124

Fax: +48 146653124

Adres e-mail: spzakliczyn@poczta.fm

Data publikacji strony internetowej: 2007-12-06

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017-09-01

Strona podmiotowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

• część zamieszczonych na stronie informacji publicznych w postaci załączników nie spełnia wymagań (z uwagi na charakter informacji publicznej),

• zamieszczone elementy do pobrania (w formie plików PDF) nie spełniają wymagań (m.in. nie są edytowalne),

• zdjęcia zamieszczone w fotogalerii nie mają opisów alternatywnych,

• na stronie występują niepełne opisy alternatywne elementów nietekstowych,

• niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,

• elementy strony w postaci tabel nie są w pełni dostępne,

• część elementów strony nie umożliwia czytania maszynowego.

Nasza witryna obsługiwana jest przez system zarządzania treścią, który automatycznie generuje poszczególne strony. Systematycznie poprawiamy kod stosowanego oprogramowania, aby wyeliminować zauważone błędy. Także materiały/artykuły są stopniowo dostosowywane do wymagań. Jeżeli znajdziesz błędy, masz uwagi lub chcesz nam pomóc poprawić stronę prosimy o kontakt.

Ułatwienia na stronie zspig.zakliczyn.pl:

Strona jest dostosowana do obsługi zarówno myszką jak i samą klawiaturą.

Na stronie można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. Strona nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Teksty odnośników są dobrane w taki sposób, aby w miarę możliwości były zrozumiałe nawet poza kontekstem zdania, w którym występują. Wiele łączy zawiera atrybut „alt” opisujący dany odnośnik bardziej szczegółowo, chyba że tekst łącza sam w sobie już dokładnie opisuje dokument docelowy (tak jak np. tytuł artykułu).

Data sporządzenia deklaracji i sposób dokonania oceny dostępności cyfrowej:

Deklarację sporządzono w dniu 2020-09-29 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Józef Gwiżdż

E-mail: spzakliczyn@poczta.fm

Telefon: +48 14 66 53 124 (dotyczy powiadomień o braku dostępności cyfrowej oraz żądań zapewnienia dostępności cyfrowej).

Procedura skarg i wniosków:

Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna:

Siedziba Szkoły Podstawowej w Zakliczynie: ul. Jacka Malczewskiego 56, 32-840 Zakliczyn

W zakresie dostępności architektonicznej:

1. Do budynku prowadzi siedem wejść zewnętrznych dostępnych w godzinach pracy szkoły: wejście główne, wejście do południowego skrzydła szkolnego, wejście do szatni uczniowskiej, wejście na halę sportową, wejście do kuchni szkolnej, wejście od strony boiska sportowego.

2. Wszystkie drzwi wejściowe otwierane są ręcznie i są wyposażone w samozamykacze.

3. Do wejścia:

1) głównego prowadzą schody z 6 stopniami oraz podjazd dla osób z niepełnosprawnościami, poruszających się na wózku inwalidzkim – przy schodach i podjeździe dla wózków dostępna jest barierka, szerokość drzwi umożliwia wjazd wózkiem inwalidzkim, w drzwiach wejściowych występują progi;

2) południowego skrzydła szkolnego prowadzą schody z 2 stopniami;

3) szatni uczniowskiej prowadzą schody z 4 stopniami – przy schodach dostępna jest barierka;

4) na halę sportową prowadzą schody z 4 stopniami oraz podjazd dla osób z niepełnosprawnościami, poruszających się na wózku inwalidzkim – przy schodach i podjeździe dla wózków dostępna jest barierka, szerokość drzwi umożliwia wjazd wózkiem inwalidzkim, w drzwiach wejściowych występują progi;

5) kuchni szkolnej prowadzą schody z 4 stopniami – przy schodach dostępna jest barierka, brak możliwości wjazdu wózkiem inwalidzkim.

6) od strony boiska sportowego prowadzą schody z 4 stopniami.

4. W budynku nie ma windy. Szkoła nie posiada urządzenia typu schodołaz.

5. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze Szkoły.

6. W budynku są dwie toalety dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami, poruszających się na wózku inwalidzkim – jedna przy hali sportowej, a druga na parterze w południowym skrzydle Szkoły.

7. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

8. Szkoła nie posiada wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Również w najbliższej okolicy Szkoły nie ma takich miejsc.

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

1. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

2. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

3. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

4. Zapewnienie kontaktu z pracownikiem Szkoły na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku – pracownik schodzi do interesanta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub bezpośrednio przez pracownika Szkoły przyjmującego wniosek o konieczności obsługi osoby z niepełnosprawnością ruchową w pomieszczeniu zlokalizowanym na parterze budynku.

5. W Szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Aby skutecznie komunikować się ze Szkołą Podstawową w Zakliczynie, w szczególności osoby z niepełnosprawnością mogą:

• napisać pismo/złożyć wniosek na adres: Szkoła Podstawowa w Zakliczynie, ul. Jacka Malczewskiego 56, 32-840 Zakliczyn,

• wysłać e-mail na adres: spzakliczyn@poczta.fm

• wysłać fax na numer: 14 66-53-124,

• skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: 14 66-53-124 (sekretariat Szkoły), interesanci będą łączeni z pracownikiem merytorycznym.