Ochrona Danych Osobowych (RODO)

KLAUZULA INFORMACYJNA
SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. LANCKOROŃSKICH W ZAKLICZYNIE

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27. 04. 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Lanckorońskich w Zakliczynie („Szkoła”) z siedzibą w Zakliczynie, ul. Malczewskiego 56, 32-840 Zakliczyn.

Z Administratorem danych osobowych można skontaktować się za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych -

Panią Marią Zawadą

- pisząc na adres poczty elektronicznej:

iodzakliczyn@gmail.com

Informujemy, że Szkoła przetwarza Pani/Pana dane osobowe (dane osobowe dzieci) w szczególności w następujących celach:

- wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Gminie Zakliczyn, jej organach i Szkole (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), np. dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentów zawierających te dane,

- wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Gminę Zakliczyn, jej organy i Szkołę, a wynikających z przepisów szczególnych regulujących działalność (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),

- dla ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d RODO),

- świadczenia na rzecz mieszkańców społecznie oczekiwanych usług dodatkowych (art. 6 ust 1 lit a RODO),

- podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy ze Szkołą, w tym profilowania pod kątem badania zdolności finansowej, analizy ryzyka, itp. (art. 6 ust. 1 lit. b i art. 6 ust 1 lit a RODO),

- realizacji umowy zawartej ze Szkołą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

- podjęcia działań o charakterze komunikacyjnym zmierzającym do sprawnego załatwienia sprawy (art. 6 ust 1 lit a RODO),

- wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Gminę Zakliczyn, jej organy i Szkołę lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w tym np. w celu dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z realizacja przepisów prawa lub zawartą umową, na potrzeby administracji wewnętrznej Szkoły, w tym utrzymania infrastruktury IT, statystyki i raportowania wewnętrznego, itp.

W związku z przetwarzaniem przez Szkołę Pani/Pana danych osobowych (danych osobowych dzieci) w celach wskazanych powyżej dane te mogą być przekazywane do: urzędów i innych podmiotów upoważnionych do odbioru Pani/Pana danych osobowych (danych osobowych dzieci) na podstawie odpowiednich przepisów prawa, podmiotów wykonujących w imieniu i na rzecz Szkoły pośrednictwo w czynnościach urzędowych lub czynności faktyczne związane z czynnościami urzędowymi lub innych podmiotów świadczących usługi w imieniu i/lub na rzecz Szkoły.

W związku z przetwarzaniem przez Szkołę Pani/Pana danych osobowych (danych osobowych dzieci) ma Pani/Pan prawo dostępu do tych danych (art. 15 RODO) oraz prawo do żądania ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia (art. 17 RODO) lub ograniczenia ich przetwarzania (art. 18 RODO), oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO) a także do prawo do przenoszenia tych danych (art. 20 RODO), tj. do otrzymania od Administratora tych danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan te dane również przesłać innemu administratorowi.

W zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania przez Szkołę Pani/Pana danych osobowych (danych osobowych dzieci) jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Jednostki (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych osobowych. Jednostka przestanie przetwarzać te dane, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją po jego stronie ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Pani/Pana lub dane te będą Szkole niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych (danych osobowych dzieci) odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W celu skorzystania z praw opisanych powyżej może się Pan/Pani skontaktować za pomocą poczty elektronicznej, pisząc na adres:

Szkoła Podstawowa w Zakliczynie –

spzakliczyn@poczta.fm

Inspektor Ochrony Danych –

iodzakliczyn@gmail.com

Informuję ponadto, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce, tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pani/Pana dane osobowe (dane osobowe dzieci) będą przechowywane przez Szkołę przez okres realizacji celów w zakresie, w którym Szkoła te dane przetwarza lub przez okres konieczny dla zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi oraz spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Dyrektor Szkoły