Projekt: Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Zakliczyn

logo pokl oraz ue

Projekt zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn: "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Zakliczyn"

W okresie 01.01.2015 - 30.06.2015 r. w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zakliczynie zrealizowano projekt systemowy w ramach Poddziałania 9.1.1 pn. "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Zakliczyn". Projekt na łączną kwotę 610 890,35 zł został realizowany w trzech szkołach podstawowych z oddziałami przedszkolnymi tj. SP w Zakliczynie wraz z Filią w Charzewicach, SP Stróże i SP Gwoździec.

Celem głównym projektu było podniesienie jakości pracy oddziałów przedszkolnych w ww. szkołach poprzez ich doposażenie w celu dostosowania do potrzeb dzieci 3-4 letnich. W projekcie ujęto następujące zadania:

Zadanie nr 1 Organizacja placów zabaw – 173 509 zł

Zadanie nr 2 Dostosowanie pomieszczeń (łazienek) – 29 194 zł

Zadanie nr 3 Wyposażenie – 408 187,35 zł

Dla 4 oddziałów przedszkolnych w Zakliczynie doposażono kuchnię oraz zakupiono pomoce dydaktyczne i wyposażenie na łączną kwotę 234 811,14zł.

W oddziale przedszkolnym w Charzewicach wykonano adaptację łazienek, utworzeno plac zabaw oraz zakupiono pomoce dydaktyczne i wyposażenie na łączną kwotę 113 743,00 zł.

Projekt zrealizowano w ramach Poddziałania 9.1.1 “Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej”, Działania 9.1 “Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczony w systemie oświaty, Priorytetu IX “Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


logo pokl oraz ue