Historia

1817 - 2007

Pierwszy budynek

W tym budynku przy ul. Mickiewicza, od 3 listopada 1817 roku, mieściła się pierwsza szkoła "trywialna". Założyła jąi wyposażyła w sprzęt szkolny hrabina Justyna Lanckorońska.

W 1867 roku zgodnie z rozporządzeniem cesarza austriackiego Franciszka Józefa zaprzestano w szkołach małomiejskich nauki w języku niemieckim, co również obowiązywało w tutejszej szkole. Ustalono w kraju "Radę Krajową Szkolną". Odebrano władzę nad szkołami duchowieństwu i przekazano ją starostwom powiatowym.

Dzięki staraniom mieszkańców i poparciu spadkobiercy Karola Lanckorońskiego w 1873 roku szkoła z "trywialnej" została przekształcona w "czteroklasową pospolitą" o czterech nauczycielach etatowych. Równocześnie hrabia przekazał gotówkę i wyznaczył miejsce na budowę nowej szkoły. W 1875 roku Rada Szkolna z sąsiednimi gminami postanowiła rozpocząć budowę nowej szkoły w rynku. Po czterech latach rozpoczęto naukę w nowym budynku szkolnym.

Budynek w Rynku

Na uroczyste poświęcenie szkoły 20.11.1879 roku, nie przybył wprawdzie hrabia Karol Lanckoroński mieszkający w Wiedniu, lecz przekazał pewną kwotę  pieniędzy na jej wyposażenie. Patronem szkoły został - św. Jan Nepomucyn. Od września 1913 roku przekształcono ją w szkołę pięcioklasową wyższego typu. Natomiast w 1925 roku została zreorganizowana na siedmioklasową szkołę publiczną.

W czasie wojny, mimo trudnych warunków, odbywała się, z małymi przerwami, często poza budynkiem szkolnym, bo stacjonowało tam wojsko. Opiekę finansową nad szkołą przejęła gmina, która udzielała pomocy rzeczowej dzieciom z rodzin pozostających w trudnych warunkach bytowych.

Natychmiast po wyzwoleniu, dzięki zabiegom kierownika szkoły i działalności czynnika obywatelskiego, przystąpiono do wznowienia systematycznej nauki. Budynek przywrócono do możliwości użytkowania. Naukę we wszystkich oddziałach wznowiono na dobre 14 lutego 1945.

Liczba uczniów systematycznie wzrastała. Nauka odbywała się na dwie zmiany.

Tysiąclatka w budowie - widok od strony Zielonej Świetlicy

W 1949 roku powzięto myśl o budowie nowej szkoły. Dzięki zespołowemu wysiłkowi kierownika i społeczeństwa uzyskano lokalizację na budowę nowej szkoły przy ul.Malczewskiego. Budowa weszła do planu inwestycyjnego w latach 1961/62.

W grudniu 1963 roku został oddany do użytku nowy gmach szkolny.

Dawny budynek po szkole podstawowej przejęła zainicjowana w roku 1959 roku Szkoła Przysposobienia Rolniczego.

Widok na budynek szkolny tuż po jego oddaniu

Oficjalne i uroczyste otwarcie nowego budynku szkolnego przy ul. Malczewskiego nastąpiło 29 grudnia 1963 roku. Przybyło wielu zaproszonych gości, ale przede wszystkim młodzież i jej rodzice.

Nowe warunki lokalowe pozwoliły na dalsze intensywne rozwijanie oświaty i kultury. Sala gimnastyczna skupiała młode talenty sportowe. Obok szkoły utworzono plac zabaw tzw. zieloną świetlicę, a w późniejszym czasie w szkole otwarto świetlice i stołówkę.

Widok na obecny budynek szkolny od strony drogi

W roku 1965/66 nastąpiła zmiana struktury organizacyjnej. Była to ostatnia siedmiolatka.

Kolejne  zmiany  w oświacie  to rok 1974/75, kiedy to, powstała Zbiorcza Szkoła Gminna. Przejęła ona uczniów od klasy piątej z Wróblowic i Faściszowej.

Systematycznie uzupełniano bazę szkolną, tworzono klasopracownie. Kadra nauczycielska podnosiła swoje kwalifikacje. Zakupiono pierwszy komputer ZX SPEKTRUM (1988r), a później kolejne ATARI. Początkowo były one wykorzystywane na zajęciach pozalekcyjnych.

W roku szkolnym 1990/91 po raz pierwszy od  lat powróciła do szkoły nauka religii. Wprowadzono nowy regulamin klasyfikowania i promowania uczniów oraz nową sześciostopniową skalę ocen. Zaniechano używania imienia szkoły.

Od września 1992 roku wprowadzono naukę języka angielskiego w klasach piątych i jednej szóstej, a w następnym roku język niemiecki . W klasach ósmych zamiast techniki, zostały wprowadzone elementy informatyki. Uruchomiono pracownie komputerową, do której zakupiono dodatkowy sprzęt.

Liczba uczniów systematycznie wzrastała. Nauka odbywała się na dwie zmiany. We wrześniu 1993 roku przy wspólnym wysiłku rodziców i organu prowadzącego rozpoczęto rozbudowę szkoły.

W lutym 1997 roku otwarto nowe skrzydło (8 sal lekcyjnych). Nauka zaczęła się więc na jedną zmianę.

W 1998 roku szkoła otrzymała nowe wyposażenie pracowni komputerowej w ramach programu "Internet w każdej gminie".

Wraz z wprowadzeniem reformy oświaty we wrześniu 1999 roku, w budynku rozpoczęli naukę gimnazjaliści.

15 lutego 2001 roku w nowym skrzydle oddano uczniom w użytkowanie funkcjonalne pomieszczenia szatni.

1 września 2001 roku uczniowie klas I-III powrócili do starego wyremontowanego budynku przy ulicy Rynek 15.