Wizja Szkoły

Szkoła Podstawowa w Zakliczynie w najbliższych latach dążyć będzie do:

1) osiągnięcia wysokiego poziomu kształcenia,

2) zapewnienia uczniom optymalnych warunków rozwoju intelektualnego, duchowego, społecznego i psychicznego,

3) stworzenia odpowiednich warunków materialno – bazowych sprzyjających efektywnej pracy i zawodowemu rozwojowi nauczycieli.

Misja Szkoły

Jesteśmy Szkołą, która:

1) zapewnia rzetelną wiedzę i umiejętności,

2) rozbudza ciekawość poznawczą oraz motywuje ucznia do dalszej nauki,

3) kształtuje umiejętności, które umożliwiają samodzielne uczenie się i ekspresję,

4) umacnia wiarę ucznia we własne siły oraz w zdolności osiągania wartościowych celów i właściwych postaw etycznych,

5) uczy współpracy zespołowej,

6) kształtuje postawy patriotyczne, a także postawy szacunku dla narodowej, i rodzinnej tradycji oraz kultury,

7) zapewnia opiekę i wspomaga rozwój ucznia w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku w poczuciu więzi z rodziną.

Model Absolwenta

Zadaniem naszej Szkoły jest, aby absolwent:

1) umiał się uczyć i potrafił czerpać z tego przyjemność,

2) był dobrze przygotowany do nauki w gimnazjum,

3) umiał racjonalnie gospodarować czasem,

4) potrafił skutecznie komunikować się,

5) umiał korzystać ze źródeł informacji,

6) odznaczał się aktywnością, zaradnością, pomysłowością i uczciwością,

7) potrafił praktycznie stosować zasady i przepisy ruchu drogowego,

8) potrafił współdziałać w grupie,

9) był otwarty na potrzeby innych,

10) znał swoje mocne i słabe strony,

11) potrafił godnie reprezentować rodzinę, region i ojczyznę.