Informacje o Szkole

logo szkoły podstawowej

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa im. Lanckorońskich w Zakliczynie

Organ prowadzący szkołę: Gmina Zakliczyn

Organ nadzoru pedagogicznego: Małopolski Kurator Oświaty

Typ szkoły: publiczna szkoła podstawowa

Liczba oddziałów szkolnych: 24

Liczba oddziałów przedszkolnych: 4

Liczba uczniów w SP: 524

Liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych SP: 80

Liczba uczniów w SF w Charzewicach: 6

Liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych w SF w Charzewicach: 14

Mocne strony Szkoły

1. Posiadanie przez wszystkich nauczycieli wykształcenia wyższego z przygotowaniem pedagogicznym.

2. Dobry poziom dydaktyczny potwierdzony wynikami nauczania oraz sukcesami w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych.

3. Bogata oferta pozalekcyjnych zajęć edukacyjnych, sportowo-rekreacyjnych i turystycznych.

4. Organizowanie opieki w ramach świetlicy szkolnej oraz pomocy pedagogicznej i logopedycznej dla uczniów.

5. Organizowanie nauczania języków obcych od klasy pierwszej.

6. Możliwość korzystania przez uczniów ze stołówki szkolnej oraz skuteczne pozyskiwanie środków na wsparcie socjalne dzieci.

7. Organizowanie zajęć z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.

8. Możliwość korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej.

9. Dobrze wyposażony gabinet logopedyczny oraz sala do zajęć gimnastyki korekcyjnej.

10. Dobrze wyposażona sala komputerowa z dostępem do Internetu przez łącze OSE.