Pedagog Szkolny

mgr Justyna Iwaniec

Godziny pracy:

Poniedziałek 8.30 - 11:30; 12:30 - 13:30

Wtorek 8:30 - 13:30

Środa 9.40 - 13.40

Czwartek 8:30 - 12.30

Piątek 10:40 - 13:40

Zadania pedagoga szkolnego:

Prowadzenie badań i działań diagnostycznych poszczególnych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron uczniów.

Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz realizacja różnych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym poszczególnych uczniów.

Prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej.

Profilaktyka wychowawcza i promocja zdrowia.

Psychodukacja.

Podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach problemowych.

Organizowanie pomocy materialnej dla uczniów z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych.

Współpraca z instytucjami wspierającymi szkołę w procesie wychowania.