Stypendia dla uczniów szkół gimnazjalnych w gminie Zakliczyn

Stowarzyszenie ,,BEZ BARIER” z Zakliczyna oraz Urząd Miasta i Gminy Zakliczyn przyzna specjalne stypendia w wysokości 500 zł dla uzdolnionych uczniów (klasy I, II, II), którzy w roku szkolnym 2012/2013 uczęszczali do szkół gimnazjalnych w Zakliczynie i Paleśnicy. Wniosek o stypendium może złożyć uczeń, który uzyska średnią ocen w gimnazjum za rok szkolny 2012/2013 nie mniejszą niż 4,75

Dodatkowe punkty można zdobyć za:

1. inne osiągnięcia – udział w konkursach przedmiotowych, olimpiadach itp. 

2. kryterium socjalne (sytuacja materialna) 

Termin składania wniosków upływa z dniem 31 lipca 2013 r. Wnioski należy składać osobiście w biurze Stowarzyszenia w Zakliczynie przy ul. Tarnowskiej 2 , II-gie piętro, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00-15.00

Ilość stypendiów ograniczona. Decyzję o przyznaniu stypendium podejmie Komisja Kwalifikacyjna na podstawie ilości uzyskanych punktów według kryteriów zawartych w załączniku do Regulaminu Programu Stypendialnego ,,GIMAZJALISTA”. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 sierpnia 2013 r.

Uroczyste wręczenie stypendiów nastąpi na Święcie Fasoli w dniu 1 września 2013 r.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek o stypendium

2. Oświadczenie o sytuacji rodzinnej

3. Oświadczenie zgody stypendysty (rodzica) na przetwarzanie danych

4. Opinia wychowawcy z wyszczególnioną średnią oraz osiągnięciami (konkursy, olimpiady)

5. Ksero świadectwa szkolnego (gimnazjum-potwierdzone za zgodność z oryginałem)

6. Kserokopie szczególnych osiągnięć np. udział w olimpiadach, konkursach.

Wszystkie formularze do złożenia wniosku oraz Regulamin Programu Stypendialnego "GIMNAZJALISTA" dostępne są w biurze Stowarzyszenia (Zakliczyn, Tarnowska 2 - Ośrodek Zdrowia), w sekretariacie naszej Szkoły lub na stronie internetowej www.bezbarier.org – zakładka stypendia - program Stypendialny „GIMNAZJALISTA” 2013.

następny artykuł »