200-lecie SP Zakliczyn


Przetargi
Zakliczyn: Remont w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Zakliczynie
07.05.2014.

Zakliczyn: Remont w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Zakliczynie. 

  

uniewaznienie_przetargu
 
 ZSPiG.DN 271/1/14   Zakliczyn dnia 16.05.2014 r.  
  
Dotyczy modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego o wartości zamówienia  przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO i nie przekraczającej kwoty określonej art. 11 ust. 8 u Pzp. pod nazwą: „Remont w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Zakliczynie
 
Na podstawie art. 38 ust. 4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z pózn. zm.), Zamawiający – Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum modyfikuje załącznik nr 9 do SIWZ – przedmiar robót
 
Jednolity tekst po zmianie:
 
Przedmiar robót (Do pobrania)
 
 
 ZSPiG.DN 271/1/14   Zakliczyn dnia 16.05.2014 r.  
  
Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Remont w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Zakliczynie
 
Pytania wykonawcy:
 
1. Proszę o załączenie zestawienia lub rysunków stolarki przewidzianej do wymiany.
2. Przedmiar nie zawiera nakładów na spawanie wykładziny PCV, proszę o uzupełnienie przedmiaru robót.

Odpowiedzi na pytania:
 
Ad. 1 
W załączeniu zestawienie rysunków stolarki przewidzianej do wymiany.  (Do pobrania)
 
Ad2.
Zamawiający informuje, że zmodyfikował przedmiar. (Do pobrania) 
 

  

Zakliczyn: Remont w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Zakliczynie. Numer ogłoszenia: 98203 - 2014; data zamieszczenia: 07.05.2014.

 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

  

Zamieszczanie ogłoszenia: 

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: 

zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: 

Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum , ul. Malczewskiego 56, 32-840 Zakliczyn, woj. małopolskie, tel. 14 6653124, faks 14 6653124.

Adres strony internetowej zamawiającego: 

www.zspig.zakliczyn.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: 

Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Remont w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Zakliczynie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: 

roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie remontu w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Zakliczynie. Zakres robót budowlanych: - wymiana drzwi i naświetli, - remont posadzek, - malowanie, - remont balustrady, - instalacja hydrantowa. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zgodnie z przedmiarem robót, stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających: Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

45.41.00.00-4,

45.42.00.00-7,

45.43.00.00-0,

45.44.00.00-3,

45.45.30.00-7,

45.33.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: 

nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: 

nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: 

Zakończenie: 28.08.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 3.000 zł (słownie: trzy tysiące złotych).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnieni warunku poprzez złożenie oświadczenia (zał. nr 2).

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył, jedną robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem robotom objętych zamówieniem jednak o wartości nie mniejszej niż 100.000 zł. brutto.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnieni warunku poprzez złożenie oświadczenia (zał. nr 2).

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący osób zdolnych do wykonywania zamówienia, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobą lub osobami posiadającymi uprawnienia budowlane w zakresie: - w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek zostanie spełniony, jeżeli - Wykonawca posiada ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na łączną kwotę równą co najmniej 150.000 PLN.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

- Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; 
 
- Określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie  
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył, roboty budowlane odpowiadającą swoim rodzajem robotom objętych zamówieniem tj jedną robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem robotom objętych zamówieniem jednak o wartości nie mniejszej niż 100.000 zł brutto. (Wzór załącznik nr 5).;
 
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 
- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 
- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
 
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:
 
- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

- zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Nie.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: 

Przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 

Najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy w następującym zakresie i na określonych poniżej warunkach:

1) zmiany dotyczące osób kluczowych dla realizacji umowy - kierownik robót,

2) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy,

3) wystąpienia konieczności zmiany podwykonawcy dla części zamówienia, którą wykonawca wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania podwykonawcy, za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dotyczących podwykonawców określonych we wzorze umowy,

4) w szczególnie uzasadnionym przypadku wystąpienia konieczności realizacji przez podwykonawcę części zamówienia, której wykonawca nie wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania podwykonawcy, za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dotyczących podwykonawców określonych we wzorze umowy,

5) wydłużenia terminu wykonania zamówienia z uwagi na:

- przedłużeniu uległy procedury administracyjne na etapie wydawania opinii, uzgodnień, postanowień i decyzji administracyjnych,

- wyjątkowo niesprzyjających warunkach pogodowych

- sztucznych przeszkód lub uwarunkowań fizycznych, których żaden doświadczony wykonawca w sposób rozsądny nie mógł przewidzieć,

- siłą wyższą (strajki, strajki okupacyjne lub inne zakłócenia w gospodarce, epidemie, obsunięcia ziemi, trzęsienia ziemi, burze, uderzenia pioruna, pożary, powodzie, wylewy, niepokoje społeczne i inne tego rodzaju nieprzewidziane zdarzenia, będące poza kontrolą którejkolwiek ze stron i których żadna ze stron nie może przezwyciężyć pomimo wszelkich należytych starań),

- wystąpienie zamówień dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia i które mają wpływ na termin realizacji zamówienia,

- innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego, termin może ulec przedłużeniu o czas trwania tych okoliczności.

6) zmiany urzędowej stawki podatku VAT.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 

http://www.zspig.zakliczyn.pl/przetarg/2014.zip

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 

Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zakliczynie, 32-840 Zakliczyn, ul. Malczewskiego 56.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 

23.05.2014 godzina 11:30, miejsce: Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zakliczynie, 32-840 Zakliczyn, ul. Malczewskiego 56, w sekretariacie szkoły.

IV.4.5) Termin związania ofertą: 

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 

Nie.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: 

Nie.

 

Ogłoszenie o zamówieniu Remont w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Zakliczynie opublikowane zostało w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 07.05.2014 r., pod numerem: 98203 - 2014.

 


Copyright 2007-2020 - Szkoła Podstawowa im. Lanckorońskich w Zakliczynie. Realizacja Grzegorz Witek